Avís legal

1. Titularitat del lloc web.

MuVIM.es és un domini en internet de titularitat de l’Excma. Diputació Provincial de València, CIF P4600000F, amb seu i domicili social a València, Plaça de Manises núm. 4, CP 46003, Tf. (34) 96 388 25 25, fax (34) 96 388 29 14, correu-e labatliarespon@dival.es

 

2. Recomanacions d’accés

Resolució de pantalla: 1024 x 768.

Versions dels navegadors:

Explorer: 10

FireFox: 10

Chrome:  versió 38 i superiors


3. Objecte

La Diputació Provincial de València, a través d’este espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització de servicis i informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, si és el cas, proporcionats per tercers.

 

4. Termes i condicions d’ús

Es considera usuari del present lloc web qualsevol que hi accedisca i l’utilitze. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats servicis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò que s’ha disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

 

Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servici d’este lloc web, l’usuari queda obligat a mantindre’ls en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que n’hagen pogut fer terceres persones.

 

La propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, servicis i qualsevol altre material d’este lloc web és de la Diputació de València, llevat que s’especifique el contrari. Queda, per tant, prohibida la seua còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent-hi mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, de gravació o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de la Diputació i, si escau, del propietari del copyright o drets d’autor.

 

Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en este web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i la resta de legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d’este lloc web amb fins comercials o publicitaris.

 

Els usuaris d’Internet que accedisquen a este lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant això, tal autorització no arriba a la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seua instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. En queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per la Diputació de València.

 

La Diputació de València no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que hi aparega o de tancar-lo sense avís previ.

 

La Diputació de València no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir per mitjà d’enllaços situats en el lloc web de la Diputació. La Diputació informa que tals enllaços que apareixen en el seu web tan sols constituïxen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i servicis en Internet sobre les matèries a què es referixen, on el visitant podrà, si de cas, ampliar o complementar les dades oferides en este web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destí i, per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través de tals enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conéixer que la Diputació no garantix de cap manera les condicions i/o correcta prestació dels servicis o la qualitat dels productes oferits a l’usuari per tercers aliens a ella, als llocs web dels quals puga accedir-se per mitjà d’enllaços establits en qualsevol de les pàgines de la Diputació, per la qual cosa esta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc no ho serà de l’eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent, i particularment d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal.

 

En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seues pàgines web, la Diputació de València no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.

 

La Diputació de València no serà responsable de possibles danys o perjuís que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic, motivades per causes alienes a la Diputació de València, o com a conseqüència d’ajustaments o problemes tècnics propis; així com tampoc de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.

 

La informació administrativa publicada en este lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició de la qual és l’únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i del seu contingut, ni se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant, devent l’usuari contrastar l’esmentada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si és el cas, o amb la que consta en les dependències pertinents de l’Administració. En concret, esta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En conseqüència, la Diputació de València no es fa responsable dels possibles danys i perjuís que l’ús de l’esmentada informació poguera ocasionar.

 

Les directrius seguides per la Diputació de València en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l’apartat Política de privacitat d’este lloc web.

 

La Diputació de València es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present Avís legal. 

Segueix-nos:
Subscriu-te al nostre butlletí:

Horari:
De dimarts a dissabtes:
de 10 a 14h. i de 16 a 20h.
Diumenges i festius:
de 10 a 20h.
Tarifes:
Exposició permanent:
Precisa de reserva prèvia
Informació i reserves:
Copyright©2017 MuVIM Quevedo 10 i Guillem de Castro 8 | 46001, València.  Tots els drets reservats
Site developed with Drupal